Настройване на изгледа

Официален сайт на община Вършец

Доброволно формирование за борба с бедствия и аварии

С решение № 149 от Протокол № 19/27.09.2012 г. на Общински съвет - Вършец се възлага на Кмета на община Вършец да сформира „Доброволно формирование” за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последствията от тях на територията на община Вършец, което съгласно нормативите формированието да бъде с численост до 10 човека.

Със Заповед № 192/24.04.2013 г. на Кмет на община Вършец е сформирано „доброволно формирование” с численост от 9 човека доброволци. Доброволното формирование към община Вършец е регистрирано в регистъра на доброволните формирования за защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР (съгласно Наредба № Із – 1669/31.08.2012г.) с пореден номер за страната М-111-01, доброволците са регистрирани с 9 персонални идентификационни номера (ПИН).

От момента на регистриране на доброволното формирование до днес доброволците са взели участие в много събития по овладяване на бедствия, пожари, извънредни ситуации и издирване на изчезнали граждани на територията на община Вършец.

През 2014 г. доброволците Яким Якимов, Емил Найденов и Венислав Младенов, вземат участие в ликвидиране на последствията от наводнението в гр. Мизия.

В началото на 2015 г. формированието взе дейно участие в овладяване и отстраняване на щетите нанесени от силния вятър преминал няколко поредни часа на 31.01.2015 г. през гр. Вършец.

През 2020 година, формированието е допълнено с нови доброволци и е в пълен състав от 10 човека. Основното звено от доброволците са служители от Общинска администрация - Вършец и сектор „БКС“ на средна възраст около 45 години. Целта на ръководството на община Вършец е през следващите години да бъдат привличани, като доброволци млади и енергични хора, който да са сериозни и да се отзовават при повиквания.

Всички доброволци са преминали първоначално обучение в Професионалния център на ГДПБЗН – Монтана, като за това са получили сертификати за преминато първоначално обучение по І модул.

Формированието е материално осигурено, като има закупено, ново защитно облекло, ръчни инструменти за действие при бедствия, аварии и катастрофи (най вече за полски и горски пожари).

През 2015 г. формираванието получи безвъзмездно от РД на ПБЗН-Монтана 2 бр. лекотоварни автомобил 1бр.-УАЗ (фургон) и 1 бр.- УАЗ – 452 (бордови) а през 2020 г. и 2 бр. противопожарни автомобили ЗИЛ-130 , 5 бр. дихателни апарати, 1 бр. водна помпа, електрически къртач, 2 бр. моторни триони, ножици за рязане на арматура, уред за рязане на метал, пробивна машина, 4 бр. радиостанции (Kenwood) със зарядна станция, 3 бр. пръскачки и съдове за съхранение на вода.

Всички доброволци са застраховани.

Снимки от занятие на формированието на 05.12.2022 г.